Câu hỏi Olympia Đợt 2 - Thi ngày 5/10 - Cập nhật ngày 6/10

Go down

Câu hỏi Olympia Đợt 2 - Thi ngày 5/10 - Cập nhật ngày 6/10

Bài gửi by teachertri on Tue Oct 06, 2009 7:55 am

ÑÖÔØNG LEÂN ÑÆNH OLYMPIA
ÑÔÏT 2 NGAØY 5/10/2009
I. KHÔÛI ÑOÄNG (Moãi caâu 10ñ --> 40ñ) Hình thöùc: Ñieàn vaøo oâ troáng, moãi caâu 5 giaây.

1. Taâm cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc vuoâng laø _ _ _ _ _ _ _ _cuûa caïnh huyeàn.

Ñaùp: Trung ñieåm

2. Boå sung caâu ca dao

“Treân ñoàng caïn döôùi ñoàng saâu

Choàng caøy, _ _ _ caáy, _ _ _ ñi böøa”.

Ñaùp: Vôï, con traâu.

3. Truyeàn thuyeát Thaùnh Gioùng cuûa daân toäc ta noùi leân tinh thaàn _ _ _ _ _ _ choáng ngoaïi xaâm.

Ñaùp: Baát khuaát.

4. Ñeå saùng taùc baûn nhaïc, baøi haùt, nhaïc só duøng _ _ _noát nhaïc cô baûn.

Ñaùp: 7

Caâu hoûi khaùn giaû: Trong 12 thaùng, thaùng naøo ta aên ít nhaát? Taïi sao?

Ñaùp: Thaùng 2, vì thaùng 2 coù 28 ngaøy.II. VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT (Goàm 6 haøng ngang, moãi haøng ngang 30 giaây)

1. OÂ haøng ngang thöù 1 goàm 9 chöõ caùi: Teân tieáng Anh goïi maùy truyeàn hình.

Ñaùp: TELEVISON

2. OÂ haøng ngang thöù 2 goàm 7 chöõ caùi: Thuû ñoâ cuûa nöôùc Indo.

Ñaùp: JAKARTA

3. OÂ haøng ngang thöù 3 goàm 6 chöõ caùi: Ngöôøi ta bôm khí CO vaøo thöïc phaåm ñeå baûo quaûn laâu laø do hieän töôïng gì?

Ñaùp: OXIHOA.

4. OÂ haøng ngang thöù 4 goàm9 chöõ caùi: Laø nöôùc ôû chaâu AÙ, vöøa laø teân nöôùc vöøa laø teân thuû ñoâ.

Ñaùp: SINGAPORE

5. OÂ haøng ngang thöù 5 goàm7 chöõ caùi: Toùc ngöôøi khi bò nhieãm ñieän seõ ra sao?

Ñaùp: DUNGLEN

6. OÂ haøng ngang thöù 6 goàm8 chöõ caùi: Tænh giaùp phía baéc tænh An Giang.

Ñaùp: DONGTHAP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1T
E
L
E
V
I
S
I
O
N
2
J
A
K
A
R
T
A


3
O
X
Y
H
O
A4

S
I
N
G
A
P
O
R
E5D
U
N
G
L
E
N6
D
O
N
G
T
H
A
P


Caâu khoùa: Baøi ca keâu goïi thanh nieân leân ñöôøng nhaäp nguõ.Caâu hoûi khaùn giaû: Baùc Hoà ñaõ khôûi xöôùng 2 tuïc leä naøo vaøo dòp Teát Nguyeân Ñaùn.

Ñaùp: Thö chuùc teát – Teát troàng caây.

III. TAÊNG TOÁC

1. Löïc xuaát hieän khi vaät bò bieán daïng.

A. Ma saùt B. Ñaøn hoài C. Haáp daãn D. Löïc töø2. What did Marioni invent?

A. Telephone B. Radio C. Television D. Computure.

3. Tænh naøo phía baéc nöôùc ta giaùp 2 quoác gia khaùc?

A. Lai Chaâu B. Laøo Cai C. Sôn La D. Laïng Sôn

4. Tam giaùc coù hai ñöôøng cao baèng nhau laø tam giaùc:

A. Thöôøng B. Ñeàu C. Caân D. Vuoâng

Caâu hoûi khaùn giaû: Ñöôøng Xuyeân AÙ qua caùc nöôùc naøo?

Ñaùp: Vieät Nam, Laøo, Thaùi vaø Mianma

IV. VEÀ ÑÍCH

1. Nôi naøo treân traùi ñaát khoâng coù söï cheânh leäch giöõa ngaøy vaø ñeâm?

Ñaùp: Xích ñaïo

2. Ñi töø An Giang ñeán TP. Hoà Chí Minh qua maáy con soâng lôùn? Keå teân.

Ñaùp: 4 con soâng lôùn: soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Vaøm Coû Ñoâng vaø soâng Vaøm Coû Taây.

3. Hieän töôïng nöôùc lôùn nöôùc roøng goïi laø gì?

Ñaùp: Thuûy trieàu.

4. An Giang coù bao nhieâu huyeän , thò thaønh?

Ñaùp: goàm 9 huyeän, 1 thò xaõ vaø 1 thaønh phoá.

Caâu hoûi khaùn giaû: Taïi sao khoù caàm con caù coøn soáng treân tay? (Hieän töôïng vaät lyù naøo?)

Ñaùp: Do löïc ma sat quaù nhoû.
14


10
9

7

5
Caâu hoûi phuï:


1. Ñieàn theâm soá thích hôïp vaøo oâ troáng? 5 <--> 10, 7 <--> 14, 3 <---> 6, 9 <---> _ _ _

Ñaùp: 18


14


10
9

7

5


14


10
9

7

5
2. Nguyeãn Hueä ñaùnh tan quaân Xieâm ôû traän naøo?


Ñaùp: Raïch Gaàm – Xoaøi Muùt.

3. Nguyeãn Trung Tröïc ñoát taøu Es–phe–raên cuûa Phaùp taïi ñaâu?

Ñaùp: Soâng Nhaät Taûo – Long An.

(Moät phaàn thöôûng cho em naøo ñoïc ñöôïc caâu thô noåi tieáng veà chieán coâng naøy)

4. Cho tam giaùc ñeàu coù caïnh baèng 6, dieän tích tam giaùc baèng bao nhieâu?

Ñaùp: Dieän tích tam giaùc ñeàu S = 9. (căn 3)

5. ÔÛ nhieät ñoä thöôøng Brom ñôn chaát ôû traïng thaùi naøo?

Ñaùp: Loûng.
avatar
teachertri
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 113
Age : 27
Registration date : 17/07/2008

Xem lý lịch thành viên http://chuongbinhle.getgoo.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết